Egitimler

İhale Sürecinin İşletilmesi ve İhale Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları Eğitimi - İSTANBUL - 1. Dönem

Eğitim Hakkında Ön Bilgi
İhale sürecinin işletilmesi ile ilgili bir çok bilgiye ulaşacağınız bu eğitim, işin uzmanı eğitmenimiz tarafından AMP Akademi İstanbul'da verilmektedir.

Eğitimin İçeriği ve Programı
 • İhtiyacın ortaya çıkması
 • Teknik şartnamenin hazırlanması
 • Yaklaşık maliyetin hesaplanması
 • İhale usulünün tespiti
 • İhale dokümanlarının hazırlanması
 • İhale onayının alınması
 • İhale ilanının yayınlanması
 • İhale komisyonunun kurulması
 • İhale dokümanının görülmesi, satın alınması ile değişiklik ve açıklama yapılması
 • Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi
 • İhale sonucunun bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması
 • İhale komisyonu ne zaman oluşturulur
 • Komisyon, yasal süre içinde oluşturulamazsa ne olur?
 • İhale gününde eksik üye varsa ne yapılmalıdır?
 • Yedek üyede yoksa ne yapılmalıdır?
 • İhale Cd’si
 • Yaklaşık Maliyet pursantajları
 • Projeler
 • Analiz Girdi Tabloları ve Sıralı İş Kalemleri
 • İdari ve Teknik şartnameler
 • Sözleşme tasarısı
 • Yapılacak işler (Mahal Listesi) Listesi
 • Standart Formlar
 • Diğer Hukuki Evraklar
 • Teklif Mektubu
 • Geçici Teminat Mektubu
 • İhale dokümanında öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kapsamında,
 • İş Deneyim Belgesi
 • Teknik Personel Taahhütnamesi
 • Makine-Ekipmanın Niteliği Ve Sayısına Göre Aynı Kanıtlayıcı Belgeler,
 • Kalite Standart Belgesi
 • Teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere ilgisine göre iş ortaklığı beyannamesi veya konsorsiyum beyannamesi,
 • Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler
 • Teklif verilen her bir kısım için alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işlere ilişkin liste,
 • İmza Sirküleri
 • Oda kayıt Belgesi   
 • İhale zarflarının şekil yönünden incelenmesi
 • Yaklaşık Maliyetin Okunması
 • Teklif zarflarının açılması ve belgelerin kontrol edilmesi
 • Belgelerin Sunuluş Şekli
 • Belgelerin Sunuluş Şekline uygunluğu
 • Teminat Mektubu Miktarı ve Süresi
 • Uygun bulunmayan belgelerin tespiti ve Tutanağa Geçilmesi
 • Teklif fiyatlarının açıklanması
 • Komisyonca tekliflerin alınması ve açılması oturumunun kapatılması
 • Belgelerin incelenmesi ve açıklama talebi
 • Doküman Satın firmaların EKAP’tan kontrolü
 • Bilgi – Belge Eksikliği
 • Belgeler İstenilen tarih aralığında mı?
 • Aynı Belgeden, birden çok sayıda varsa!
 • Tekliflerin ayrıntılı değerlendirmesi
 • İş Deneyim Belgesinin Güncellenmesi
 • İş Deneyim Belgesinin Benzer İş Grubuna Uygunluğu
 • İş Deneyim Belgesi Ortaklık Oranlarını karşılıyor mu?
 • Mali Verilerin Ayrıntılı İncelenmesi, İstenilen oranların Hesaplanması
 • Faturaların Ayrıntılı İncelenmesi
 • İstenilen Mali oranların Hesaplanması
 • Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Kontrolü
 • Aritmetik Hata
 • Ticaret Sicil Gazetesinin İncelenmesi
 • Teminat Mektubu Miktarı ve Süresi
 • Aşırı düşük teklifler
 • Sınır Değer Hesaplaması
 • Aşırı Düşük Savunması isteniyorsa, Savunma yazısının yazılması
 • Firma Aşırı Düşük Sorgusuna Cevap verir ise
 • Firma Aşırı Düşük Sorgusuna Cevap vermez ise
 • Teklif fiyatlarının incelenmesi ve ihale komisyonunun kararı
 • Teklif Mektubunun Standart Forma uygunluğu
 • İhale Komisyonu Kararının Yazılması
 • Yasaklılık Teyidi
 • İhaleye Giren Tüm FirmalarınEKAP’tanYasaklılık Teyitlerin Alınması
 • 1. - 2. Firma ve Tüm ortaklarınEKAP’tan Yasaklılık Teyitlerin Alınması
 • İhale kararının onaya sunulması
 • İhale kararının onaylanması
 • İhalenin EKAP’tan Sonuçlandırılması
 • Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
 • İptal edilen ihale kararının bildirilmesi
 • İhalenin ön mali kontrole tabi tutulması
 • Ön Mali Kontrolden olumsuz önerinin gelmesi
 • Şikâyet ve İtirazenŞikâyet Süresinin Beklenmesi
 • İtirazın Şeklen İncelenmesi
 • İtirazın Esasen (Ayrıntılı) İncelenmesi
 • İhale Yetkilisi Kararının Yazılması
 • İhale Komisyonu Kararının Yazılması
 • İsteklinin sözleşmeye davet edilmesi

 

Ücret ve Koşullar

 

Eğitim Süresi: 1 Gün
Eğitim Saatleri: 09:30 – 16:30 Arası
Eğitim Yeri: İstanbul AMP Akademi Eğitim Salonu
Kontenjan: 13 Kişi (Öğrenci kontenjanı 2 kişi)
Ücret: 350 TL + KDV (Kişi Başı)
İskonto: Üniversite öğrencilerine %25 (Doktora öğrencileri hariç), mevcut kullanıcılarımıza %10

Ayşe İNDERE
AMP Akademi Yönetmeni
0216 346 87 99 - 0532 120 59 24
aysei@ampyazilim.com.tr  


Bu Eğitimi Satın Al
Bu eğitimi internet mağazamızdan kredi kartı ile hemen satın alabilirsiniz. İlk açılacak eğitimde veya sizin talebinize uygun eğitim için yerinizi alın.


Başvuru ve Ön Kayıt
Kursa ön kayıt yaptırmak ve bilgi almak istiyorsanız bu formu doldurun, biz sizi arayalım.