Egitimler

İhale Sürecinin İşletilmesi ve İhale Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları Eğitimi - İSTANBUL - 1. Dönem

Eğitim Hakkında Ön Bilgi
İhale sürecinin işletilmesi ile ilgili bir çok bilgiye ulaşacağınız bu eğitim, işin uzmanı eğitmenimiz tarafından AMP Akademi İstanbul'da verilmektedir.

Eğitimin İçeriği ve Programı
 • İhtiyacın ortaya çıkması
 • Teknik şartnamenin hazırlanması
 • Yaklaşık maliyetin hesaplanması
 • İhale usulünün tespiti
 • İhale dokümanlarının hazırlanması
 • İhale onayının alınması
 • İhale ilanının yayınlanması
 • İhale komisyonunun kurulması
 • İhale dokümanının görülmesi, satın alınması ile değişiklik ve açıklama yapılması
 • Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi
 • İhale sonucunun bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması
 • İhale komisyonu ne zaman oluşturulur
 • Komisyon, yasal süre içinde oluşturulamazsa ne olur?
 • İhale gününde eksik üye varsa ne yapılmalıdır?
 • Yedek üyede yoksa ne yapılmalıdır?
 • İhale Cd’si
 • Yaklaşık Maliyet pursantajları
 • Projeler
 • Analiz Girdi Tabloları ve Sıralı İş Kalemleri
 • İdari ve Teknik şartnameler
 • Sözleşme tasarısı
 • Yapılacak işler (Mahal Listesi) Listesi
 • Standart Formlar
 • Diğer Hukuki Evraklar
 • Teklif Mektubu
 • Geçici Teminat Mektubu
 • İhale dokümanında öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kapsamında,
 • İş Deneyim Belgesi
 • Teknik Personel Taahhütnamesi
 • Makine-Ekipmanın Niteliği Ve Sayısına Göre Aynı Kanıtlayıcı Belgeler,
 • Kalite Standart Belgesi
 • Teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere ilgisine göre iş ortaklığı beyannamesi veya konsorsiyum beyannamesi,
 • Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler
 • Teklif verilen her bir kısım için alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işlere ilişkin liste,
 • İmza Sirküleri
 • Oda kayıt Belgesi   
 • İhale zarflarının şekil yönünden incelenmesi
 • Yaklaşık Maliyetin Okunması
 • Teklif zarflarının açılması ve belgelerin kontrol edilmesi
 • Belgelerin Sunuluş Şekli
 • Belgelerin Sunuluş Şekline uygunluğu
 • Teminat Mektubu Miktarı ve Süresi
 • Uygun bulunmayan belgelerin tespiti ve Tutanağa Geçilmesi
 • Teklif fiyatlarının açıklanması
 • Komisyonca tekliflerin alınması ve açılması oturumunun kapatılması
 • Belgelerin incelenmesi ve açıklama talebi
 • Doküman Satın firmaların EKAP’tan kontrolü
 • Bilgi – Belge Eksikliği
 • Belgeler İstenilen tarih aralığında mı?
 • Aynı Belgeden, birden çok sayıda varsa!
 • Tekliflerin ayrıntılı değerlendirmesi
 • İş Deneyim Belgesinin Güncellenmesi
 • İş Deneyim Belgesinin Benzer İş Grubuna Uygunluğu
 • İş Deneyim Belgesi Ortaklık Oranlarını karşılıyor mu?
 • Mali Verilerin Ayrıntılı İncelenmesi, İstenilen oranların Hesaplanması
 • Faturaların Ayrıntılı İncelenmesi
 • İstenilen Mali oranların Hesaplanması
 • Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Kontrolü
 • Aritmetik Hata
 • Ticaret Sicil Gazetesinin İncelenmesi
 • Teminat Mektubu Miktarı ve Süresi
 • Aşırı düşük teklifler
 • Sınır Değer Hesaplaması
 • Aşırı Düşük Savunması isteniyorsa, Savunma yazısının yazılması
 • Firma Aşırı Düşük Sorgusuna Cevap verir ise
 • Firma Aşırı Düşük Sorgusuna Cevap vermez ise
 • Teklif fiyatlarının incelenmesi ve ihale komisyonunun kararı
 • Teklif Mektubunun Standart Forma uygunluğu
 • İhale Komisyonu Kararının Yazılması
 • Yasaklılık Teyidi
 • İhaleye Giren Tüm FirmalarınEKAP’tanYasaklılık Teyitlerin Alınması
 • 1. - 2. Firma ve Tüm ortaklarınEKAP’tan Yasaklılık Teyitlerin Alınması
 • İhale kararının onaya sunulması
 • İhale kararının onaylanması
 • İhalenin EKAP’tan Sonuçlandırılması
 • Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
 • İptal edilen ihale kararının bildirilmesi
 • İhalenin ön mali kontrole tabi tutulması
 • Ön Mali Kontrolden olumsuz önerinin gelmesi
 • Şikâyet ve İtirazenŞikâyet Süresinin Beklenmesi
 • İtirazın Şeklen İncelenmesi
 • İtirazın Esasen (Ayrıntılı) İncelenmesi
 • İhale Yetkilisi Kararının Yazılması
 • İhale Komisyonu Kararının Yazılması
 • İsteklinin sözleşmeye davet edilmesi

 

Ücret ve Koşullar

 

Eğitim Süresi: 1 Gün
Eğitim Saatleri: 09:30 – 16:30 Arası
Eğitim Yeri: İstanbul AMP Akademi Eğitim Salonu
Kontenjan: 13 Kişi (Öğrenci kontenjanı 2 kişi)
Ücret: 350 TL + KDV (Kişi Başı)
İskonto: Üniversite öğrencilerine %25 (Doktora öğrencileri hariç), mevcut kullanıcılarımıza %10

Ayşe İNDERE
AMP Akademi Yönetmeni
0216 346 87 99 - 0532 120 59 24
aysei@ampyazilim.com.tr  


Başvuru ve Ön Kayıt
Kursa ön kayıt yaptırmak ve bilgi almak istiyorsanız bu formu doldurun, biz sizi arayalım.